Beberka


Stanovy spolku Beberka

 

Společnost zaměřená na volnočasovou aktivitu dětí, mládeže a rodinných příslušníků.

Sídlem spolku Beberka – Praha

Adresa – Na Kačerově 3, Praha 4 - 141 00


Poslání spolku Beberka

Spolek Beberka prostřednictvím svého působení poskytuje volnočasové aktivity pro děti, mládež a rodinné příslušníky.


Cíle spolku. Beberka

Spolek Beberka plní své poslání prostřednictvím komplexních a dílčích cílů, které napomáhají smysluplnému využití volného času dětí, mládeže a rodinných příslušníků.


 1. práce s dětmi a mládeží, organizování a provoz dětských táborů
 2. víkendové a ozdravné pobyty, výlety
 3. integrace dětí a mládeže s různými typy postižení
 4. poskytování respitní péče a hlídání dětí
 5. možnost využití odborných služeb (fyzioterapie, canesterapie, ergoterapie, speciální pedagogika, poradenství, psychologie)
 6. volnočasové aktivity (výtvarná dílna, keramika, sportovní aktivity,výuka cizích jazyků)


Členství ve spolku Beberka

Je dobrovolné, zájemce o členství podá vyplněnou přihlášku na adresu společnosti. O přijímání nových členů rozhoduje valná hromada. Členové přípravného výboru jsou zakládajícími členy sdružení.


Člen má právo

 • být informován prostřednictvím valné hromady
 • zúčastnit se valné hromady a hlasovat
 • volit orgány společnosti
 • být volen do orgánů společnosti

Člen má povinnosti

 • pracovat ve prospěch společnosti
 • plnit zadané úkoly
 • platit řádně členské příspěvky ve stanovené výši
 • dodržovat stanovy a vnitřní normy občanského sdružení Beberka

Členství zaniká

 • pokud člen oznámí svou vůli členství ukončit
 • rozhodnutím valné hromady o ukončení členství
 • úmrtím člena

Orgány spolku Beberka

 1. Valná hromada
 2. Správní rada
 3. Předseda a místopředseda
 4. Revizní komise

Valná hromada

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Usnášení schopná je při přítomnosti nejméně nadpoloviční většiny všech členů. Je svolávána nejméně jedenkrát ročně, členové obdrží minimálně čtrnáct dní předem písemné pozvánky.

 • Dohlíží na dodržování poslání
 • Dodržování etiky
 • O návrzích společnosti rozhoduje hlasováním
 • Usnesení je platné hlasuje–li pro něj nejméně nadpoloviční většina všech členů
 • Volí a odvolává správní radu
 • Schvaluje změny stanov
 • Schvaluje plán činnosti a rozpočet, výroční zprávu, revizní zprávu o hospodaření a roční účetní uzávěrku

Správní rada

 • Je statutárním orgánem občanského sdružení Beberka, je volena valnou hromadou
 • Je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů
 • Rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů
 • Volí a odvolává předsedu a místopředsedu
 • Schází se minimálně 4x ročně
 • Organizuje a vede jednotlivé akce sdružení
 • Připravuje plány a rozpočty činností na jednotlivá období
 • Schvaluje roční uzávěrku a předkládá jí ke schválení valné hromadě


Předseda

 • Statutární zástupce společnosti
 • Je volen správní radou
 • Je oprávněn jednat, podepisovat smlouvy a zavazovat se jménem společnosti
 • Má samostatné podpisové právo pro veškeré dokumenty včetně podpisového práva ke všem bankovním operacím
 • Svolává a řídí jednání správní rady a valné hromady
 • Zodpovídá za plnění úkolů daných mu správní radou
 • Je vedoucím orgánem ve smyslu zákoníku práce
 • Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy

Místopředseda

 • Je volen správní radou
 • Zastupuje předsedu v rozsahu písemné plné moci, podepsané předsedou, nebo písemně udělené usnesení správní rady

Revizní komise

 • Kontroluje dodržování stanov a hospodaření společnosti, má přístup k veškerým účetním dokladům a smlouvám
 • Je volena valnou hromadou
 • Schází se minimálně 2x ročně, 1x ročně podává zprávu valné hromadě
 • Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve správní radě
 • Předseda revizní komise může v odůvodněných případech požádat o účast na jednáních správní rady
 • Předseda revizní komise má právo svolat mimořádnou valnou hromadu, pokud tak neučiní na jeho žádost předseda správní rady


Hospodaření spolku Beberka

 1. sdružení hospodaří s příspěvky a dary členů, sponzorskými dary a případnými dotacemi a granty
 2. hospodaření s finančními prostředky i veškerý majetek společnosti kontroluje revizní komise
 3. odpovědnost za hospodaření i veškerý majetek je v kompetenci správní rady
 4. sdružení vede účetnictví podle účetních standardů České republiky


Zánik spolku Beberka

Sdružení zaniká pouze způsobem daným zákonem, uvedeným v §+ě odst. 1 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. O zániku může rozhodnout řádně svolaná valná hromada svým usnesením. Důvodem zániku může být neschopnost plnit své závazky.


Závěrečná ustanovení spolku Beberka

 1. stanovy nabývají účinnosti dnem registrace
 2. změny a doplňky stanov provádí pouze valná hromada


Rychlé zprávy

{news_info}

Naše anketa

Jak se Vám líbí naše nové stránky?

Velmi dobrý
Nic moc
Spokojen... ale...
Nelibi se mi

Kalendář

«    Červen 2017    »
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Naši sponzoři

Nejnověji přidáno

Reklama

Zde může být Vaše reklama

Statistika návštěv

Návštěvy online: 5
Hosté 5
Registrovaní: 
- žádní uživatelé
 Poslední návštěvy: 
bluelt
EvaS